Tipa Violeta


tipa2Comunitatea chișinăuiană cunoaște în ultimul timp activitatea intensă pe care o realizează Violeta Tipa, cercetător științific la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞ al Republicii Moldova, doctor în studiul artelor, conferențiar universitatr. Prezența în spațiul științific, cultural-educativ și de învățământ, artistic-teatral este rezultatul muncii D-neai raportat la numărul de cărţi pe care le-a editat în calitate de autor, coautor şi cu alte menţiuni de responsabilitate.  În anul 2015 a fost candidatul la Premiul Național pentru lucrarea fundamentală ”Arta cinematografică din Republica Moldova”, ca fiind unul din autorii principali ai cărții; autorul altor câteva cărți, printre care ”Cultura vizuală. Provocări şi tendiţe” , ”Isprăvile lui Guguță”, „Copilul şi arta TV”; autor al zecilor de studii de cercetare în domeniul artei vizuale, unde se afirmă cu succes nu numai la noi, dar şi peste hotarele ţării. Participă activ, împreună  cu colegii de peste Prut, la diverse conferințe, întruniri metodice, colocvii tematice cu comunicări și discursuri științifico-didactice despre rolul artei vizuale în societate.  În august 2016, la invitația de participare în calitate de membru al Juriului la Festivalul Internațional de Animaţie din Japonia, oraşul Hiroshima, prin prestațiile pe care le-a avut, a prezentat țara noastră la nivel mondial, vorbind  despre animaţia naţională moldovenească. Cultura audiovizuală şi rolul ei în formarea tinerei generaţii este domeniul de preferinţă al D-nei V. Tipa atât în activitatea de studiu şi cercetare, cât şi în realizarea lui la modul practic.  La diverse instituţii de cultură şi învăţământ desfăşoară activităţi de profil  în cadrul cluburilor, cenaclurilor, atelierelor de creaţie pentru copii şi adulţi, elevi şi studenţi.  De asemenea, este preocupată şi de dinamica vieţii teatrale de la noi. Este invitată în sălile de spectacole  pentru aşi exprima aprecierile pertinente, de care dă dovadă, exercitând astfel şi munca în calitate de critic de artă.  Meritul deosebit pe care îl are Violeta Tipa în dezvoltarea ştiinţei, învăţământului şi culturii noastre, se  înscrie cu succes în patrimoniul valoric naţional, ea ocupând locul de recunoştinţă în lista personalităţilor naţionale contemporane.

 CURRICULUM VITAE

tipaNumele şi prenumele: TIPA Violeta

Gradul ştiinţific şi titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic (data obţinerii acestora):

Doctor în studiul artelor – diploma de doctor nr. 000561 eliberată la 23 aprilie 1998

Titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar cercetător Diploma seria CSS, nr. 0563, eliberat la 24 aprilie 2003.

Studii superioare: (instituţia de învăţământ superior absolvită, perioada, calificarea

obţinută).

1982-1987 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalistică, specialitatea jurnalist.

1992-1997 – Doctorantura la A.Ş.M., Institutul de Istoria şi Teoria Artei.

1998 – susţinerea tezei de doctor în studiul artelor Emisiunile televizate pentru copii: aspecte estetico-psihologice;

Experienţă profesională, stagii (instituţii în care a activat, postul, perioada, realizările de

vârf obţinute):

1987-1992 – redactor, Televiziunea Naţională din Moldova

1991- 1993 – colaborator ştiinţific inferior al sectorului Arta cinematografică şi TV al Secţiei Studiul Artelor a AŞM

1993-1997 colaborator ştiinţific la sectorul Arta cinematografică şi TV al Institutului de Istoria şi Teoria Artei al A.Ş.M.

1997-2000 colaborator ştiinţific superior la sectorul Arta cinematografică şi TV al Institutului Studiul Artelor al A.Ş.M.

2000-2006 secretar ştiinţific al Institutului Studiul Artelor al A.Ş.M.

2006 colaborator ştiinţific coordonator al Centrului Studiul Artelor, al Institutului Patrimoniului Cultural al A.Ş.M

2015 şef secţie Arte audiovizuale a IPC

Calificări specifice domeniului, perfecţionări: (instituţiile în care au avut loc cursurile,

perioada, tematica).

2005 – cursuri de perfecţionare pentru personalul de conducere al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării – Centrul de instruire universitară, postuniversitară şi perfecţionare al A.Ş.M.

Domeniul de activitate ştiinţifică: (cu indicarea specialităţii (lor) înguste):

istoria şi teoria artelor audiovizuale;

Specialitatea 654.01 – Arta teatrală, coregrafie

specialitatea 654.02 – Arta cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale.

Participarea la proiecte, granturi de cercetare sau transfer tehnologic:

Proiecte instituţionale:

  • 2006-2010 – Geneza, evoluţia şi tipologia artelor naţionale;
  • 2011-2014 – Patrimoniul artistic al Republicii Moldova în contextul multiculturalismului european.
  • Proiectul Istoria cinematografiei din Republica Moldova.

Conducător al Proiectul bilateral moldo-rus, grantul de cercetare

Cultura audiovizuală si rolul ei la formarea tinerei generaţii (2009-2010);

Bursa de cercetare THESAURUS POLONIAE oferită de Centrul Internaţional Cultural din Cracovia şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural al Poloniei (toamana 2015)

Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

Pe parcursul anilor am participat la peste 30 foruri ştiinţifice internaţionale atât în tară cât şi peste hotare (România – Bucureşti, Iaşi, Constanta, Galaţi; Rusia – Moscova) şi la 25 foruri ştiinţifice în ţară (naţionale şi internaţionale).

Date statistice privind numărul total de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice

publicate (monografii, articole de sinteză, articole, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, manuale, lucrări metodice etc.): cca 90 publicaţii în ţară şi peste hotare, dintre care monografii – 4:  TIPA V. Copilul şi Arta TV. (monografie) Chişinău, 2004; – TIPA V. Cultura audiovizuală: provocări şi tendinţe (studiu monografic, în l.română şi rusă), Ch. „Elan Inc” SRL, 2011. 440 p. ISBN 978-9975-66-242-0. TIPA; V. Isprăvile lui Guguţă în dimensiune cinematografică. Chişinău: Epigraf, 2014, 104 p. ISBN 978-9975-125-35-2. TIPA V. (coautori PLĂMĂDEALĂ A.-M., OLĂRESCU D.) Arta cinematografică din Republica Moldova. Chişinău: Grafema Libris, 2014, 650 p. ISBN 978-997552-174-1.

LIST OF SCIENTIFIC ARTICLES: ultimii ani

Nr. Article title Bibliographic data volum
1 În căutarea jocului .pierdut. Arta 97, C8.hişinău, 1997, pag. 1179.-123. 0,8 c.a.
2 TV din Moldova: reflecţii asupra stării actuale. Arta 98, Chişinău, pag. 103-107. 0,5 c.a.
3 TV şi telespectatorul: interferenţe şi interacţiuni. Arta 1999-2000, Chişinău, 2000, pag. 109-112. 0,6 c.a.
4 Tendinţe de utilizare a mijloacelor audiovizuale în teatrul modern. Arta 2001, Chişinău, 2001, Epigraf, pag. 84-88. 0,8 c.a.
5 Reflecţii asupra formării comportamentului civilizat prin prisma TV. Dimensiunea spirituală a comportamentului civilizat. (Concepte. Repere teoretice şi practice. Opinii.) Chişinău, Universitatea Pedagogică, 2002, pag. 333-337. 0,3 c.a.
6 Interpretarea operelor literare în filmul de animaţie. Arta 2002, Chişinău, Epigraf, pag. 76-79. 0,5 c.a.
7 Muzica lui Eugen Doga în filmul de animaţie. Arta 2002, Chişinău, Epigraf, pag. 129-131. 0,5 c.a.
8 Grila de program: unele particularităţi structurale. Valori ale mass-media în epoca contemporană (volumul II), Chişinău, 2003, pag. 131-140. 0,5 c.a.
9 Impactul societăţii asupra filmului de animaţie. Arta 2003, Chişinău, Epigraf, pag. 130-135. 0,5 c.a.
10 Filmul de animaţie şi artele plastice: aspecte de corelaţie. Arta 2004, Chişinău, 2004, Epigraf, pag. 156-161 0,5 c.a.
11 Fenomenul personajului nou în filmul de animaţie autohton. Arta 2005, Chişinău, 2005, Epigraf, pag. 39-43. 0,5 c.a.
12 Costumul de gală medieval moldovenesc între influenţe occidentale şi orientale. Tyragetia, Anuar XV, Chişinău, 2006, pag.176-184. 0,8 c.a.
13 Motive literare de circulaţie europeană în filmul de animaţie. Actele colocviului internaţional Circulaţia modelelor culturale în spaţiul euroregiunilor. Vol. II, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2006 – pag. 182-189 0,8 c.a.

 

14 Pledoarii cinematografice (filmul de animaţie) pentru păstrarea identităţii culturale româneşti. Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Editura ALFA, Iaşi, 2006, p. 745-754. 1 c.a.
15 Dimensiunea identităţii în dramaturgia lui Matei Vişniec. La francopolyphonie langues et identites, Colloque international, Chişinău, ULIM, 2007, p. 210-215. 0,5 c.a.
16 Universul naţional în serialul despre Guguţă. Arta 2006. Arte audiovizuale, Chişinău, 2006, p.118-123. 0,5 c.a.
17 Muzica lui Eugen Doga în filmele de animaţie. culegerea jubiliară Eugen Doga compozitor, academician, seria Academica, Ştiinţa, Chişinău, 2007, p. 143-149. 0,8 c.a.
18 Адаптационные процессы в молдавском театре в эпоху видео-культуры. Курсом развивающейся Молдовы (culegere de articole) Москва, 2007, vol. III, p. 424-429. 0,5 c.a.
19 Filmul Ruxanda o interpretare a legendei. Arta 2007. Arte audiovizuale, Chişinău, 2007, p.124-129. 0,5 c.a.
20 Jacques Prevert între poezie şi imaginea cinematografică La francopolyphonie. Les valeurs de la francophonie, Colloque international, Chişinău, ULIM, 2008, p. 250-260. 0,8 c.a.
21 Анимационное кино на пересечении искусств: пространство возможностей Пространство возможностей и диалог цивилизаций. Материалы 111 международной научно-практической конференции. Москва, ВГИК, 2007, стр. 3-12. 0,5 c.a.
22 Chipul Mariei Cebotari în filmul documentar ARIA. Români majoritari/ români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice. Ediţia Academiei Române, Iaşi, ALFA, 2007, p. 877-886. 0,8 c.a
23 Filmul de animaţie: sinteza genurilor cinematografice. Arta 2008. Arte audiovizuale, Chişinău, 2008, p. 84-91. 1 c.a.
24 Анимация как форма передачи культурных ценностей.

 

Пространство возможностей и диалог цивилизаций. Материалы IV международной научно-практической конференции Анимация как феномен культуры, Москва, ВГИК, 2008, с. 1 c.a.
25 Opera lui Eugene Ionesco şi lumea filmului de animaţie Intertext. Revistă ştiinţifică, ULIM, nr. ¾ (11/12), anul 3, Chişinău, 2009, p. 201-205. 0,5 c.a.
26 Filmul de animaţie Republica Moldova. Enciclopedia Moldovei. Chişinău, 2009, p.560-562.
27 Национальные традиции и инновации в ракурсе анимационного фильма. Курсом развивающейся Молдовы, Том 5, Moscova, 2009, p. 496-504 0,5 c.a.
28 Rolul TV în propagarea şi promovarea Patrimoniului Cultural

 

Conferinţa Internaţională Ştiinţifică Păstrarea Patrimoniului Cultural în Ţările Europene, Chişinău, 2009, p. 183-185. 0,5 c.a.
29 Tendinţe în comunicarea audiovizuală contemporană. Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european, Iaşi, Alfa, 2009, p. 715-720. 0,5 c.a.
30 Animaţia: noi funcţii estetico-artistice Arta, seria arte audio-vizuale, 2009, Chişinău 2010, p.62-65. 0,5 c.a.
31 Анимация на молдавском телевидение: Анимация и мультимедия между традициями и инновациями. Материалы пятой международной научно-практической конференции Анимация как феномен культуры. Москва, 2010, с.171-180. vol.-0,5 c.a.
32 Lumea basmului contemporan (Filmul de animaţie): suprimarea binelui şi frumosului Arta, seria arte audio-vizuale, 2010, Chişinău 2010, p.55-62. 1,0 c.a.
33 Anton Mater 100 ani Arta, seria arte audio-vizuale, 2010, Chişinău 2010, p.123-124.
34 Ecranul: cultura audiovizuală Akademos, revista ASM, nr. 4(19) decembrie 2010, p. 74-77. 0,4 c.a.
35 Televiziunea contemporană din perspectivă critică. ARTA 2011. Arte audiovizuale. Ch: 2011, ISSN 1857-1050
36 Muzica lui Gheorghe Mustea în filmul de animaţie autohton. ARTA 2011. Arte audiovizuale. Ch: 2011, ISSN 1857-1050
37 Gala Internaţională a Teatrelor de păpuşi Licurici-65. ARTA 2011. Arte audiovizuale. Ch: 2011, ISSN 1857-1050.
38 Labirinturile puterii in viziune filmică Intertext, Nr. ¾ (19/20), anul 5, Chisinău, ULIM, 2011, pp. 81-91.
39 Tradiţiile naţionale în filmul de animaţie chinez. „Paradigms of Chinese Culture – Backround Values and the Image of Civilization”, Chişinău, ULIM, March 4, 2011
40 Filmul de animaţie – component important al Patrimoniului cultural. ARTA 2012. Arte audiovizuale. Ch: 2012, p.133-137.

ISSN 1857-1050.

41 Anim est – Festivalul Internaţional al Filmului de animate la Chisinău. ARTA 2012. Arte audiovizuale. Ch: 2012, p.172-175.

ISSN 1857-1050.

42 Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi Sub căciula lui Gugută. ARTA 2012. Arte audiovizuale. Ch: 2012, p.176-178.

ISSN 1857-1050.

43 Filmul de animaţie – interferenţe culturale. Intertext. Revistă ştiinţifică, ULIM, nr. 1/2, anul 6, Chişinău, 2012, p. 237-244.
44 Русская и молдавская анимация: точки
соприкосновения
В.В. Типа (Молдова) 
Анимация как феномен культуры
МАТЕРИАЛЫ шестой международной
научно-практической конференции. 19–21 ноября 2012 г. Москва: ВГИК, 2012, С. 87-95
45 Filmul de animaţie din Republica Moldova: influente est-vest europene.

 

În: Diaspora culturală românească: paradigme lingvistice, culturale şi etnofolclorice. Iaşi: Editura ALFA, 2013, p. 277-284,  ISBN 978-606-540-037-5 0,6 c.a.
46 Animaţia o nouă formă de redare a (meta)realităţii.

 

In: Arta 2013. Seria arte audiovizuale (Anuar), Chişinău, 2013, p.93-99,  ISSN 1857-1050 0,6 c.a.
47 Evoluţia tehnicilor şi modalităţilor de expresie în filmul de animaţie. Arta, seria Arte audiovizuale, Muzica, Teatru, Cinema. Seria nouă, Vol. XXIII, nr. 4, Chişinău: Editura Garomonr, 2014, p.75-83.
48 TIPA, V. Miraculoasa lume a teatrului de păpuşi. Festivalul Internaţional al Teatrului de Păpuşi „Sub căciula lui Guguţă”. Arta, seria Arte audiovizuale, Muzica, Teatru, Cinema. Seria nouă, Vol. XXIII, nr. 2, Chişinău: Editura Garomonr, 2014, p.140-145.
49 TIPA, V. The Animation Film, a Field of Culture Interference. International Jornal of Comunication Reserch. Vol.4, Issue 4/2014. Iaşi: Editura Universitatea Apollonia, p. 57-63

ISSN 2246-9265

PUBLICATIONS IN OTHER JOURNALS:

Nr. Article title Bibliographic data volum
1 Mijloace audiovizuale în teatrul modern. Sud-Est, 2001/3/45, pag. 76-79. 0,6 c.a.
2 Unele tendinţe tematice în teatrul de păpuşi. Masca (revista UNITEM), Chişinău, 2004, pag. 118-121. 0,3 c.a.
3 Corelaţia între Actor şi Păpuşă. Teatracţia (revista UNITEM), Chişinău, 2006, nr. 1, pag. 130-135. 0,7 c.a.
4 Victor Ştefaniuc şi conceptul universului teatral Curier UNESCO, Buletin al comisiei naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO. Nr 9-12/2010, P.21-23. 0,5 c.a.
5 Opera lui Eugene Ionesco şi lumea filmului de animaţie Feed Back. Revistă de experiment literar, Anul VII, 2010, Nr. 8-9 august – septembrie 2010, Iaşi, p. 66-69.
6 Aria unui destin ArtInfinit, revistă de cultură, 2010. 1 c.a.
7 TIPA, V. Teatrele lumii se întâlnesc la Chişinău. BITEI – la a X-a ediţie. Teatru. 2012, nr. 10, p.40-44.
8 Справка об анимации в Молдове за 2007-2012 гг. Форум анимационного кино стран СНГ Балтии и Грузии. Суздаль 2013 p. 49-51. 0,2 c.a.
9 TIPA, V. Despre teatru, festival şi… comportament. Interviu cu Toma Hogea actor, regizor, profesor universitar. Literatura şi Arta, 2014, septembrie 25, p.6.
10 Guguţă – un erou arhetipal Antares Axis Libris, Galaţi, 2015, nr. 6, p. 50-55

 

Date statistice privind citările la lucrările ştiinţifice ale autorului:

  • Angelica Hobjilă. Recenzie la: Violeta Tipa. Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică. Chişinău, Epigraf, 2014 În: Philologica Jassyensia, anul X, nr.1 (19), 2014, p. 301 – 303. ISSN 1841 – 5377, ISSN online 2247 – 8353, ISSN –L 1841 – 5377; revistă BDI inclusă în următoarele baze de date internaţionale: CEEOL, DOAJ, FABULA, INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR ş.a.
  • Adi G.Secară. Cinematografia, altfel… (recenzie la monografia Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică. Chişinău, Epigraf, 2014). Dunărea de Jos, Centrul Cultural Dunărea de Jos, Galaţi, nr. 151, septembrie 2014, p. 34-35.
  • Mihai Păstrăguş. Violeta Tipa. Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică. Chişinău, Epigraf, 2014 În: Moldova literară, nr.2(20) septembrie 2014, p.87-88.
  • Ana Ghilaş. Violeta Tipa. Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică. Chişinău, Epigraf, 2014. Arta, seria Arte audiovizuale, Muzica, Teatru, Cinema. Seria nouă, Vol. XXIII, nr. 4, Chişinău: Editura Garomonr, 2014, p. 168-169.
  • Ion Ciocanu. Guguţă în artele vizuale. Florile dalbe, 30 mai 2014.
  • Larisa Ungureanu. Provocările audiovizualului. Bibliopolis, vol. 51, (nr. 1), 2014, p.

 

Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale (membru al

colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, al unor asociaţii

ştiinţifice):

2006 – Preşedinte al Comisiei de Acreditare a Facultăţii de Jurnalism şi comunicare a Universităţii de Stat,

2010 – membru al Comisiei de Atestare a cadrelor (Biblioteca Centrală a A.Ş.M.)

Premii, menţiuni, distincţii şi titluri onorifice:

Premiul şi Diploma Bibliotecii naţionale pentru copii Ion Creangă pentru cartea Isprăvile lui Guguţă în dimensiune cinematografică. Salonul internaţional de carte pentru copii şi tineret Ediţia a XVIII-a Chişinău, 4-6 aprilie 2014;

Premiul Academiei de Ştiinţă pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor în anul 2014;

Premiul Naţional al Republicii Moldova (2015).

Cunoaşterea calculatorului: da

Limbi cunoscute (cu indicarea gradului de cunoaştere):

rusa fluent, engleza/ franceza/polona cu dicţionar

Antrenarea în managementul cercetării şi educaţiei:

Membrul al Consiliului Ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural.

Secretat Ştiinţific al Consiliului de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat, specialitatea 17.00.01 – arte audiovizuale.

Membru al comisiei de experţi CNAA

Alte abilităţi profesionale:

Data naşterii: 12 iunie 1965

Cetăţenia: R. Moldova

Adresa, telefoane de contact, e-mail: Chisinău, str. Florilor 2,

Tel. fix: 022-44-02-77,

mob. 069955536

e-mail: violeta_tipa@yahoo.com

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s