Biblioteca de Arte – spaţiu de socializare a dialogului multicultural al activităţilor umane


Reorientarea rapidă a societăţii spre tehnologiile moderne a făcut ca Biblioteca de Arte să-şi readapteaze activitatea sa, acceptând noi politici de bibliotecă. Încercând mai multe modalităţi de a se face cunoscută, Biblioteca de Arte, care şi-a luat recent şi un nou nume, cel al cărturarului Tudor Arghezi, are intenţia şi îndrăzneala de a se transforma şi a fi concepută ca un spaţiu deschis, aflat sub un control public al societăţii. Ea a devenit în ultimul timp un mediu benefic pentru promovarea, încurajarea şi susţinerea unui dialog multicultural în spaţiul comunităţii chişinăuene nu numai prin activităţile sale culturale şi creativitatea lor, dar şi prin abordarea diverselor activităţi umane. Schimbarea de tactică în activitate presupune şi o reorientare a angajamentului instituţional, profesional şi social a întregii echipe a bibliotecii. Reeşind din necesităţile zilei de azi, ştim cu toţii că nu este suficient să fii bine pregătit şi să-ţi faci bine meseria. Adică pentru a susţine o activitate într-o bibliotecă publică (de profil) modernă este necesar mai mult de atât şi anume, de abilităţi profesionale or asta presupune o valoare s-au mai exact o sumă de competenţe profesionale, ce reprezintă capacitatea unui membru sau a unui grup de membri pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă la un nivel calitativ mult mai înalt. Competenţele profesionale se dobândesc prin iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare. În legătură cu acest fapt în cadrul BM “B.P.Hasdeu” se organizează acţiuni de instruire prin diverse metode (ateliere profesionale, master-class, însuşirea implementării unor servicii moderne de servire a utilizatorilor, lecţii interactive, studii sociologice, mese rotunde, seminare), unde se discută, se acceptă şi se propun opinii proprii generate de aceste tendinţe. Activitatea bibliotecii se face în baza planului de muncă, aprobat la început de an , în baza unor priorităţi angajate, cât şi în baza unor criterii neangajate. Procesul de realizare a acestor obiective presupune o muncă cu dăruire de sine şi constă din mai multe componente, toate raportându-se la o continuitate anumită. Ar fi cazul să amintim, că pentru a purcede la realizarea oricărui plan este necesar mai înainte de toate studiul gradului de satisfacere a necesităţilor de informare a segmentului de piaţă, unde este amplasată biblioteca. Dar nu numai. El poate să se extindă pe un diapazon cu mult mai larg, reeşind din scopul propus. La acest capitol Biblioteca de Arte are în vizorul ei o serie de instituţii de învăţământ, cu profil specializat, organizaţii private şi de subordonare statală cât şi ONG-uri. Un al doilea pas este mesajul, cu care lucrătorii bibliotecii vin la utilizatorii presupuşi. Aici trebuie de menţionat, că reuşita obiectivului depinde în mare măsură de mesajul întocmit. El trebuie să fie unul clar, care să conţină în sine scopul şi bunele intenţii ce urmează a fi prestate. Iată momentul, când bibliotecarul trebuie să dea dovadă de atitudine şi motivaţie, de aptitudini şi de capacităţi. Dacă mesajul va fi transmis neconvingător, atunci nu va avea loc contactul şi nici o următoare colaborare. Elaborarea unui mesaj şi implementarea lui cu succes necesită prezenţa întreg spiritului de echipă şi a potenţialului resurselor umane disponibile. Având la dispoziţie un mediu de bibliotecă, prin intermediul mesajului, îl transformăm efectiv într-un mediu social, câştigul de cauză primindu-l cei implicaţi direct, cât şi toţi doritorii.Transmiterea unui mesaj se face pe calea dialogului viu. Dar o mare importanţă o are şi folosirea resurselor pe care ni le pune la dispoziţie calea on-line, de exemplu, pagina WEB a bibliotecii. În cadrul ei e cu putinţă elaborarea unei rubrici pentru unităţiile de învăţământ preuniversitar (şcoli şi licee), care va duce în mod necondiţionat la încurajarea prezenţei acestor unităţi ca utilizatori activi ai bibliotecii în scopul exploatării mai efective a fondurilor şi a resurselor informaţionale, cât şi a socializării mediului ei. Dar să revenim la ideea de a concepe spaţiul Bibliotecii de Arte ca un spaţiu deschis, aflat sub controlul public al societăţii, idee, ce se poate înscrie într-un context mai larg al unei specializări a activitaţilor sociale. În ultima perioadă de timp activităţile realizate au fost dirijate în această direcţie. Biblioteca sa angajat în dezvoltarea şi desfăşurarea multor sarcini social-culturale ce ţin de diverse activităţi umane. Astfel, o dorinţa puternică de a ne deschide în exterior, de a exersa în afara “zidurilor”, de a ne asocia este mai intensă atunci, când constatăm, că oferta noastră documentară nu mai este suficientă. Aşa s-a născut unul din parteneriatele noastre recente cu mesageria d&d, distribuitor privat de carte şi presă internaţională, o Agenţie de carte şi presă specializată, care efectuază achiziţii de distribuţie de publicaţii la comanda şi cererea bibliotecilor publice, ştiinţifice, departamentale, a diverşilor agenţi economici şi a persoanelor private (www.mesageria.md). Dezvoltarea unor evenimente comune, optimizarea resurselor disponibile şi schimbul de competenţe ne permit să ne apropiem unii de ceilalţi. Aceasta este cu atât mai necesar astăzi pentru că noi constatăm, că apariţia unor noi practici de parteneriate publice – private atrage după sine noi iniţiative, idei şi posibilităţi. Parteneriatele iau mai multe forme după natura legăturii şi acţiunii pe care o îndeplinesc. Ele permit dezvoltarea unei dinamici, care va contribui cu siguranţă la îndeplinirea cu succes a iniţiativei comune. Datorită faptului, că mesageria d&d importă şi distribuie în Moldova peste 10 000 de titluri de presă străină şi locală, titluri specializate din diverse ţări ale lumii, distribuie carte internaţională din diverse domenii, unul prioritar constituindu-l cartea didactică şi pedagogică, manuale şi materiale didactice pentru învăţământul preşcolar, preuniversitar şi unversitar, face ca Biblioteca de Arte să fie vizitată tot mai des de reprezentanţi ai diferitor firme şi companii, precum şi numeroase persoane private, printre care un segment numeric important îl ocupă cadrele didactice ale instituţiilor preşcolare şi şcolare din republică. Suntem în bună vecinătate cu Consulatul ţării vecine România, care este vizitat de cetăţeni din toate colţurile ţării şi de peste hotare. Pentru ei biblioteca prestează diferite servicii şi prezintă atât o sursă de informare, cât şi un loc relaxant, de petrecere a timpului liber. Acest factor face, ca angajaţii bibliotecii să recurgă frecvent la diferite căi şi modalităţi de comunicare, adică se creează o nouă tendinţă în dezvoltarea relaţiilor cu publicul larg. În acest scop sunt elaborate materiale de informare privind anumite date (admitere, prognoze diverse, întocmirea pachetelor de documente, necesare pentru călătorii şi deplasări, servicii utile, calendarul cultural al zilei, informaţii despre procurarea literaturii solicitate din librării), sunt distribuite avize “Biblioteca azi” şi invitaţii la programele noastre. Prin urmare, fără a ne afilia unui angajament concret, biblioteca îşi asumă nişte responsabilităţi în propăşirea culturală, educativă şi morală a comunităţii. Gândim deja să realizăm un fel de laborator de informaţii pentru comunitatea naţională sub diferite aspecte: cultural, legislativ, economic, turistic. Este o activitate de pionerat, dar necesară în condiţiile noastre de astăzi, când au loc tot mai multe migraţii sociale. Devine deja un obicei, ca în perioada estivală la Biblioteca de Arte să se petreacă diverse activităţi umane de sorginte socio-culturală. În acest temei, biblioteca nu ratează ocazia de a pune la dispoziţia vizitatorilor fondul său de documente, lansează expoziţii tematice de carte, de noi apariţii editoriale, expoziţii personale de lucrări, proiecte de arhitectură şi design, vernisaje de pictură şi de lucrări de artizanat. Slujitorii artei, o ştim cu toţii, au nevoie de spaţiu pentru afirmare, fie chiar şi în faţa unui public neprofilizat şi neomogen. Această interpretare lărgeşte orizontul valenţelor de expresie umană şi induce înţelegeri mai profunde, mai bogate ale esenţei culturale a omului. Sunt multe de spus aici, dar aş face referire la unele cazuri aparte. Ocazional, biblioteca este vizitată de turişti. Aşa se întâmplă, că neapărat, unii din ei sunt şi oaspeţii noştri, care indiferent de locul unde se află, caută un mod de a comunica cu publicul meloman. În vara an.2009 am avut două asemenea evenimente, unde bibliotecarii, în baza inspiraţiei proprii şi a competenţelor profesionale au reuşit să susţină activităţi ample, de cultură generală. Oaspeţii din oraşul Sevastopol (profesori de muzică, instrumentişti), au expus un concert de muzică instrumentală (mai multe genuri), susţinuţi de solişti-compozitori de la noi. A fost o intercalare a culturilor naţionale, cu interpretare selectivă din creaţia compozitorilor români, ruşi şi ucraineni. Anterior, evenimentul a fost realizat pe fondalul expoziţiei de fotografii a artistului-fotograf, istoricului şi publicistului Andrei Viziru. Deşi a mai fost menţionat, nu pot să nu reamintesc, că expoziţia cu genericul preluat din motive populare “De la munte până la soare, Ştefan Vodă – mândru soare” conţinea peste 250 de fotografii executate într-o manieră artistică de exepţie despre ţara noastră, despre locurile pitoreşti, istorie şi arhitectură, tradiţii şi obiceiuri ale poporului dintre râurile Prut şi Nistru. În planul de activitate anuală a unei biblioteci un capitol aparte îl constituie Programul Săptămâna Uşilor Deschise. La Biblioteca de Arte în acest an (2010) programul a coincis cu evenimentul redenumirii bibliotecii în Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi”. Miza a fost mare. Mesajul a fost dublu:cunoaşterea societăţii chişinăuene cu activitatea de bază a bibliotecii cât şi publicitatea numelui Tudor Arghezi în spaţiul cultural basarabean. Dacă a fost o reuşită s-au nu, o pot spune colegii, vizitatorii şi utilizatorii noştri. Noi, echipa, putem pur şi simplu să ne destăinuim despre experienţa pe care am obţinut-o. Realizarea acestui program a fost posibilă numai în rezultatul politicii de colaborare reciprocă dintre bibliotecă şi instituţiile de învăţământ preuniversitar din munnicipiul Chişinău, care constă din următoarele elemente: prestaţia mediului de bibliotecă; promovarea organizaţiei concrete prin iniţiativa, încurajarea şi susţinerea de programe culturale, competitive şi de divertisment, prin lansări de expoziţii de lucrări de artă colective şi personale; publicitatea prin intermediul blog-ului bibliotecii http://www.biblioart.wordpress.com. A fost o piatră de încercare pentru noi, bibliotecarii, ca să facem auzit şi înţeles mesajul nostru. Coordonarea programului în timp şi spaţiu, prezenţa publicului participant, dar şi a suporterilor pe potrivă, animarea spaţiului de bibliotecă cu expoziţii tematice diverse şi amplasarea de moment a sloganelor şi a materialelor promoţionale, menţinerea unei ambianţe plăcute pe toată durata zilelor ne-a făcut, să ne concentrăm şi să ne unim forţele . Cu toate acestea, funcţionalitatea programului a fost puţin problematică din diverse motive. În primul rând au fost implicate multe instituţii de învăţământ cu statut specializat în domeniul artei, toate având un program de iniţiere şi promovare în muzică, coreografie, teatru, pictură. E vizibil, că este prea mult conţinut, concentrat într-un mesaj. S-a pus accentul mai mult pe activitatea în sine, decât pe ideea de promovare şi publicitate. N-a fost suficientă şi cota de participare a invitaţilor speciali, ce trebuiau să ia atitudine faţă de reuşita scopului propus. Fiind limitaţi în timp şi în spaţiu, realizarea obiectivelor n-a fost la nivelul aşteptărilor noastre. Partea bună a lucrurilor este însă, că am căpătat experienţă în acest domeniu. Lucrul în echipă presupune o totalitate de abilităţi, repartizate cu bună ştiinţă între membrii de grup, completate reciproc şi perfecţionate în procesul de realizare. De aici se poate deduce, că munca în echipă constituie un factor definitoriu, care presupune folosirea întreg potenţialului de resursele umane pentru realizarea obiectivelor bibliotecii în raport cu mediu social de activitate. Acest moment este foarte important, dat fiind faptul, că instituţia noastră îţi revizuie politica de bibliotecă spre mediatizarea şi socializarea spaţiului pentru organizarea şi găzduirea activităţilor publice şi cetăţeneşti instructiv-educative şi culturale. Biblioteca de Arte «Tudor Arghezi» oferă spaţiu expoziţional pentru promovarea istoriei, a valorilor şi a tradiţiilor culturii locale şi universale cât şi acces la internet, la presa naţională şi locală.

Anastasia Moldovanu, şef oficiu, Biblioteca de Arte

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s